Skocz do zawartości


Regulamin

I. REGULAMIN


1. Je?eli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, ?e nie przeczyta? regulaminu, przeczyta? go niedok?adnie lub bez zrozumienia, b?d? zrozumia? a mimo to nie stosuje si? do niego, b?dzie mia? natychmiast (bez ostrze?enia) zablokowan? mo?liwo?? pisania na forum.

2. Zakaz umieszczania zdj?? powszechnie uznanych za obra?liwe (pornografia, zboczenia, itp).

3. Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.

4. Tematy niezgodne z tematyk? danego Forum (tzw NTG) b?d? przenoszone do odpowiadaj?cych tematyce, zamykane, lub ca?kowicie usuwane.

5. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) b?d? kasowane.

6. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegaj?ce od tematu b?d? usuwane.

7. Tre?? tematu powinna ?wiadczy? o jego zawarto?ci. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.

8. Moderatorzy i Administrator maj? prawo do usuni?cia postu, który obra?a w jaki? sposób innych u?ytkowników.

9. W ekstremalnych przypadkach dost?p do forum b?dzie zablokowany (ban).

10. Sygnatura nie mo?e zawiera? wi?cej ni? jednej grafiki oraz ma mie? "przyzwoit?" (max 2 linie) d?ugo?? (wielko??).

11. Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.

12. Zwalczane b?d? wszelkie przejawy chamstwa.

13. U?ytkownik nie mo?e u?ywa? takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.

14. Zakaz u?ywania przekle?stw i wulgaryzmów (nie tylko w j?zyku polskim). Mowa tutaj równie? o wygwiazdkowanych (***) itp s?owach.

15. Uwagi o b??dach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie s?owne utarczki za?atwia si? prywatnymi wiadomo?ciami (PM).

16. Zakaz stawiania ultimatum Administratorowi pod gro?b? blokady dost?pu do Forum.

17. Na Forum nie mo?na zamieszcza? reklam innych For.

18. Moderatorzy i Administrator maj? prawo do zamkni?cia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedzia? si? tego, czego chcia?, lub dyskusja odbiega od pocz?tkowych za?o?e? (tzw OT).

19. Sprawy typu "przy?lij te? do mnie na moj_mail@adres.pl" za?atwia si? prywatnymi wiadomo?ciami (PM). Posty tego typu b?d? usuwane.

20. Tylko Administrator, Moderatorzy i u?ytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzy? sondy.

21. Wszelkie przejawy nabijania postów b?d? skrupulatnie zwalczane. Rozumie si? przez to równie? posty typu "Gdybym wiedzia? to bym Ci powiedzia?, ale nie wiem".

22. Zabrania si? aktywnego u?ywania dwóch lub wi?cej kont przez jedn? osob? lub specjalnego zak?adania kolejnego konta, aby unikn?? nadzoru.

23. W razie pyta? u?ytkownik kontaktuj? si? najpierw z Moderatorem danego dzia?u, a dopiero pó?niej (w razie nieotrzymania odpowiedzi /nie jej braku/) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny by? kierowane do moderatora danego dzia?u.

24. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym u?ytkownikom, ?e z?amali regulamin (oczywi?cie mowa o po?cie jedynie z tak? tre?ci?, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zg?o? post do moderatora" znajduj?ca si? przy ka?dym po?cie.

25. Nie b?dziemy tolerowa? analfabetyzmu. Nie chodzi tu o czepianie si? ort'ów, lecz skrajne przypadki. Post ma by? w miar? czytelny i zrozumia?y. Zdania oraz nazwy w?asne pisane z wielkiej litery, ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami po nich (a nie przed nimi). Je?li kto? chce pisa? posty bez polskich znaków diakrytycznych, to nie stanowi to ?adnego problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowi?zuj?. Nale?y równie? by? konsekwentnym.

26. Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju warez'ów za pomoc? tego forum jest zabronione (sygnatury, tematy do oceny z forami o takiej tematyce, posty) i grozi otrzymaniem bana.

27. Osoby dzia?aj?ce na niekorzy?? forum EKK otrzymuj? bana.

28. Informacja wa?na dla osób dokonuj?cych rejestracji na forum: najdalej w godzin? od rejestracji nale?y na adres lassie44@interia.pl wys?a? z konta tego samego, które podawane jest podczas rejestracji, pusty (bez tre?ci) email zatytu?owany "Rejestracja".


II. BAN


1. Zablokowanie dost?pu do forum odbywa si? poprzez na?o?enie bana na nick, ip lub i jedno i drugie.

2. Osoba, która ma bana nie mo?e przegl?da? Forum.

3. O zablokowaniu dost?pu dla u?ytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkni?tym dziale, tylko dla administracji.

4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyja?nienie sytuacji w przypadku gdy zasz?o jakie? nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych u?ytkowników.

5. Osoba, która po raz trzeci z?amie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.

6. Osoba, która zostaje wyrzucona przynale?y do grupy: "Wygnani".

7. Alternatyw? bana (l?ejsz? wersja) jest forma nadzoru nad dan? osob?, polegaj?ca na potrzebie zatwierdzania wszystkich jej postów przez moderatora.


III. ADMINISTRATOR


1. Administrator ma prawo zmieni? regulamin.

2. Administrator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za zamieszczane posty na EKK - forum.

3. Administrator nadzoruje dzia?anie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy - WWW).

4. Administrator ma prawo usun?? dan? osob? z Forum bez podania przyczyny.