Skocz do zawartości


Temat pomocy: Wyszukiwanie tematów i postów


Wyszukiwanie jest przeznaczone, aby umo?liwi? Ci szybkie znalezienie interesuj?cych tematów i postów, zawieraj?cych podane s?owa kluczowe podane przez Ciebie.

S? dwie metody wyszukiwania. Proste i zaawansowane wyszukiwanie. Mo?esz si? swobodnie prze??cza? mi?dzy nimi za pomoc? przycisków Wi?cej opcji i Proste wyszukiwanie.

Wyszukiwanie proste

Wszystko, co musisz zrobi? to wpisa? s?owo kluczowe i wybra? fora do przeszukania, (aby wybra? wi?cej for przytrzymaj CTRL (dla komputerów marki IBM lub SHIFT dla komputerów marki Mac) i wybierz sposób sortowania wyszukiwania.

Wyszukiwanie zaawansowane

Ten rodzaj wyszukiwania daje ci du?o wi?cej opcji. Dodatkow? mo?liwo?ci? jest obok wyszukiwania s?owa kluczowego, mo?liwo?? wyszukiwania pod k?tem nazwy u?ytkownika lub kombinacja obu tych mo?liwo?ci. Mo?esz te? wybra? zakres czasowy, jakiego wyszukiwanie ma dotyczy?. Kolejnym dodatkiem s? dwa sposoby wy?wietlania wyników wyszukiwania. Mo?esz zobaczy? ca?e znalezione wyniki, lub tylko linki do nich. Mo?esz tej mo?liwo?ci u?y? za pomoc? odpowiedniego przycisku.

Je?li administrator ustawi? tak? mo?liwo??, mo?e by? ograniczenie czasowe w mo?liwo?ci ponownego u?ycia funkcji szukaj. Ma to broni?, przed zapchaniem silnika wyszukiwarki.

Mo?liwo?? wyszukiwania dost?pna jest na ka?dym forum ( na górze), aby umo?liwi? Ci szybkie przeszukanie tematów w nim zawartych.