Skocz do zawartości


Temat pomocy: Lista u?ytkowników


Do listy u?ytkowników dosta? si? mo?na za pomoc? linka U?ytkownicy dost?pnego na górze ka?dej strony forum. Jest to kompletna lista u?ytkowników zarejestrowanych na forum.

Je?li szukasz okre?lonego u?ytkownika na licie u?ytkowników, to na dole strony masz mo?liwo?? wyboru sposobu wyszukiwania. Szukaj?c okre?lonego u?ytkownika zmie? Szukaj wszystkich na Nazwa zaczynaj?ca si? od lub Nazwa zawiera i wpisz ca?o?? lub cz??? nazwy poszukiwanego u?ytkownika a nast?pnie kliknij na Poka?

Na dole strony z list? u?ytkowników, jest tak?e pewna ilo?? opcji pozwalaj?ca na zmian? sposobu sortowania wyników. Zmieni? one stron? wyników pod kontem twoich oczekiwa?.

Je?li u?ytkownik zdecydowa? si? doda? zdj?cie do swojego profilu, to na licie wyników zaraz przy jego nazwie pojawi si? ikona aparatu. Mo?esz na ni? klikn?? i zobaczy? to zdj?cie.