Skocz do zawartości


Temat pomocy: Postowanie


Dost?pne s? trzy ró?ne ekrany postowania. Przycisk Nowy temat dost?pny jest w tematach i w odpowiedziach na nie. Pozwoli ci on na dodanie odpowiedzi w temacie, lub stworzenie nowego tematu.Przycisk Sonda, (je?li administrator uaktywni t? opcj?) równie? dost?pny jest na forum i w tematach. Za jego pomoc? mo?esz stworzy? temat i zawrze? w nim ankiet?. Gdy przegl?dasz forum, dost?pny jest trzeci przycisk Odpowiedz. Pozwala on na umieszczenie odpowiedzi w interesuj?cym Ci? temacie.

Pisanie nowych tematów i odpowiadanie.

Podczas pisania odpowiedzi mo?esz u?y? opcji BB-Code. Opcja ta s?u?y do zaawansowanego formatowania tekstu, oraz dodawania do niego elementów nie b?d?cych tekstem. W celu uzyskania wi?kszej ilo?ci informacji kliknij odno?nik BB-Code Pomoc znajduj?cy si? pod spodem menu wyboru Emotikon w ekranie postowania.

Na lewo od ekranu do wpisania tre?ci, jest zbiór emotikon. Mo?esz klikn?? na wybranej, co spowoduje jej do??czenie do tre?ci pisanej przez ciebie odpowiedzi. Emotikony s? te? czasem zwane U?miechami lub Bu?kami).

S? trzy opcje dost?pne podczas pisania posta. Poka? u?mieszki w tym po?cie je?li to ustawienie jest niezaznaczone wtedy tekst jest wy?wietlany normalnie, bez u?mieszków. U?yj podpisu w tym pocie pozwala ci zdecydowa? czy w tym po?cie ma by? widoczna twoja sygnatura. Powiadamiaj o odpowiedziach e-mailem. Wybranie tej opcji spowoduje w przypadku odpowiedzi na ten temat wys?anie na twój adres informacji o odpowiedzi, zobacz Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomo?ciach w celu uzyskania dok?adniejszych informacji.

Masz równie? mo?liwo?? wybrania ikony postu dla postu/tematu, gdy go piszesz. Ta ikona pojawi si? zaraz obok nazwy tematu obecnego na forum, lub obok daty/czasu wiadomo?ci, je?li pisa?e? odpowied? w danym temacie.

Jel?i administrator uaktywni? t? opcj? to zobaczysz tak?e opcje do??czania pliku, które pozwol? Ci do??czy? plik i za?adowa? go, kiedy postujesz. Kliknij przycisk Przegl?daj, aby wybra? plik do za?adowania. Je?li ?adujesz plik graficzny b?dzie on widoczny w tym pocie natomiast, je?li ?adujesz pliki innego typu, b?d? widoczne w pocie jako linki.

Opcje Sondy

Je?li postanowi?e? napisa? sond? dost?pne b?d? nast?pne dwie opcje. W Pytanie sondy wpisa? nale?y zadawane pytanie. Natomiast w Odpowiedzi sondy nale?y wpisa? mo?liwe odpowiedzi. Po prostu w ka?dej linii wpisujesz osobn? mo?liwo?? odpowiedzi. Maksymalna ilo?? odpowiedzi ustalana jest przez administratora, i ta warto?? podana jest na lewo od opcji Odpowiedzi sondy.

Cytowanie postów

Nad ka?dym postem na forum wy?wietlany jest przycisk Cytuj. Naci?ni?cie tego przycisku spowoduje dodanie odpowiedzi z zawartym tekstem z posta, który cytujesz. Je?li zdecydujesz si? cytowa? pojawi si? dodatkowe okno, zawieraj?ce cytowany tekst, który mo?esz dowolnie przeedytowa?.

Edytowanie postów

Nad ka?dym postem napisanym przez ciebie widnieje przycisk Edytuj. Jego naci?ni?cie pozwoli Ci go przeedytowa?.

Podczas edycji mo?esz zobaczy? opcj? Dodaj linie Edytowane przez do tego postu?. Je?li postanowisz zastosowa? t? mo?liwo??, do postu zostanie dopisana informacja o tym, ze edytowa?e? ten post, oraz data i czas jego edycji. Je?li nie widzisz tej opcji oznacza to, ze jest ona automatycznie dodawana do ka?dego posta.

Je?li opcja ta jest niedost?pna tylko przy jednym po?cie, oznacza to, ze administrator zablokowa? Ci mo?liwo?? edycji go z powodu przekroczenia limitów edycji na?o?onych na Ciebie.

Szybka Odpowied?

Je?li ta opcja jest zatwierdzona przez administratora, przycisk Szybka odpowied? b?dzie widoczny w ka?dym temacie. Klikniecie tego przycisku spowoduje otwarcie Okrojonego ekranu
postowania, skracaj?cego czas wymagany do wy?wietlenia g?ównego ekranu postowania. Po naci?ni?ciu tego przycisku wpisz w ekranie postowania, który si? pojawi tekst. Domy?lnie szybka odpowied? nie uruchamia si? w trybie rozszerzonym. Mo?esz to zmieni? w Panelu administracyjnym. Naci?ni?cie przycisku Wi?cej opcji spowoduje pojawienie si? normalnego ekranu postowania.