Skocz do zawartości


Temat pomocy: Kalendarz


To rozszerzenie forum stanowi osobisty kalendarz, do którego dost?p jest z poziomu linka do kalendarza na g?ównej stronie forum.

Mo?esz dodawa? swoje osobiste wydarzenia do kalendarza, s? one widoczne tylko dla Ciebie. Aby doda? nowe wydarzenie, u?yj przyciska Dodaj nowe zdarzenie, zostaniesz przeniesiony do ekranu postowania wydarze?. Dost?pne s? trzy typy wydarze?, które teraz mo?esz doda?:

  • Pojedynczy dzie?/jedno z wydarze? mo?e by? dodane przy u?yciu pierwszej opcji, wybieraj?c tylko dat? dla niego, kiedy ma si? pojawi?.
  • Zda?enie kilku dniowe, to wydarzenie, które obejmuje kilka dni, przy zaznaczeniu daty rozpocz?cia, b?dziesz musia? zaznaczy? dat? jego ko?ca. Dost?pna jest te? opcja pod?wietlania wiadomo?ci w kalendarzu, przydatna, gdy wy?wietlanych jest wi?cej ni? jedno takich wydarzenie.
  • Wydarzenie powtarzaj?ce si? ,to jedno dniowe wydarzenie, które mo?esz ustawi?, aby pojawia?o si? w odst?pnie czasowym, na przyk?ad, co tydzie?, miesi?c lub rok.

    Z polecenia administratora, mo?esz tak?e doda? publiczne wydarzenie, które nie b?dzie widoczne tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich u?ytkowników.

    Tak?e je?li administrator wybierze tak? opcj?, b?d? umieszczane odno?niki do wszystkich urodzin maj?cych miejsce w danym dniu wy?wietlanym przez kalendarz. Pojawi? si? równie? Twoje urodziny, je?li wpisa?e? dat? urodzin w sekcji Profil Twojego panelu kontrolnego.